Recoveryakademiet

Recoveryakademiet yter helse- og velferdstjenester. Det gjør vi primært til det offentlige, som et supplement til kommunale tjenester eller statlige spesialisthelsetjenester. Vi har lang erfaring med en rekke forskjellige pasient- og brukergrupper.

Recoveryakademiet jobber for at mennesker skal få et meningsfullt liv.

Målet vårt er å hjelpe mennesker med psykiske helseproblemer til å leve gode og selvstendige liv uten unødvendig eller overdreven bruk av medikamenter.

Vi tilpasser all støtte og hjelp individuelt fordi alle mennesker er forskjellige. Det gjør vi ved å møte det enkelte menneske med respekt og forståelse for deres situasjon og historie, så langt det er mulig og innenfor de rammene vi har.

Mer om de ulike tjenestene finner du under Tjenester.

Vår visjon

Vi videreutvikler velferdsstaten gjennom innovasjon og nytenkning ved å levere ressurseffektive tjenester av høy kvalitet, som er bærekraftige for både tjenestemottakers livskvalitet, oppdragsgiver og samfunnet for øvrig.

Recoveryklinikkene

Recoveryakademiet har et bredt tilbud innen spesialisthelsetjeneste ved Hurdalsjøen Recoverysenter (HRS) og avd. Haraldvangen. Tilbudet er til mennesker med ulike psykiske helseproblemer, blant annet medikamentfri behandling og muligheter til hjelp til nedtrapping.

Recoverylandsbyene

Recoveryakademiet har flere steder med bo- og omsorgstilbud til mennesker med rus- og eller psykiske helseproblemer eller psykisk utviklingshemming. Det gis et individuelt, tverrfaglig bo- og omsorgstilbud på høyt faglig nivå til voksne.

Recoverypilotene

Recoveryakademiet har recoverypiloter. Det er personer som har vært pasienter ved Hurdalsjøen Recoverysenter, som har blitt rekruttert som piloter etter utskrivning. Recoverypilotene har en unik innsikt og erfaring om recovery, basert på egne psykiske helseproblemer og utfordringer knyttet til bedringsprosesser og å bruke egne motstandsressurser.