Arbeid og inkludering

Recoveryakademiet har fokus på tilrettelegging for aktivitet og arbeid som en viktig del av vårt arbeid. Vi ser at noen personer som søker hjelp hos oss har mistet tilhørighet på arbeidsplassen eller avsluttet skolegang før utdanningen var ferdig.

Vår veileder bistår pasienter og recoverypiloter blant annet med kontakt opp mot NAV og aktuelle arbeidsplasser. Det kan være ulike personlige Recoverymål, som for eksempel å beholde en ansettelse på en arbeidsplass eller å få arbeid et nytt sted. Vår veileder knytter også kontakt til steder der det er aktiviteter og/eller skolegang, som er aktuelle ut i fra den enkeltes personlige Recoverymål.

Arbeidstrening med sikte på ordinært arbeid

Den enkeltes ønsker tilpasses og det gis bistand med å finne arbeidsplasser som passer.

Ordinært arbeid ved hjelp av Individuell jobbstøtte (IPS)

IPS bygger på følgende åtte grunnleggende prinsipper (Drake, Bond & Becker, 2012):

  • Målet er ordinært, lønnet arbeid
  • Tilbudet gis basert på jobbsøkers eget ønske; man kan ikke ekskluderes med bakgrunn i diagnose, symptomer, rus eller sykdomshistorie
  • Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen
  • Jobbsøk skal basere seg på den enkeltes interesser og ferdigheter
  • Oppfølgingen inkluderer rådgivning om søknader om offentlige ytelser og trygd
  • Hurtig jobbsøk: Man skal ikke ha lengre perioder med forberedelse, trening eller rådgivning før man prøver seg i arbeid
  • Systematisk Jobbutvikling: Veilederen bruker en stor andel av tiden sin på å bygge nettverk blant arbeidsgivere basert på finne aktuelle jobber som passer den enkelte
  • Individuell oppfølging uten tidsbegrensning

 

Utdanning

Det kan handle om hjelp til å finne hva som er av interesse og hvordan komme i gang med søknader etc.

Kontaktperson:

Jørn Høie, Virksomhetsleder Arbeid og inkludering

Jorn.Hoie@recoveryakademiet.no
Mobil: 959 64 840

Relaterte saker

NAPHA om arbeid og inkludering

NAPHA om IPS – Individuell oppfølging