Recovery

I Recoveryakademiet, hvor vi arbeider for og med mennesker med helseproblemer, er vi opptatt av menneskers motstandsressurser.

Ved Recoveryklinikken har vi en spesialisthelsetjeneste der vi blant annet tilbyr medikamentfri behandling ved psykoselidelser, og pasienter får hjelp til å trappe ned for å slutte med eller å stå på en minimums dose med legemidler. Pasientene setter seg egne mål, ved hjelp av Illness Management & Recovery (IMR), som er et strukturert og kunnskapsbasert behandlingsprogram om recovery og livsmestring. Mer om IMR her

Se gjerne videoopptak fra et Recoveryseminar arrangert 11. juni 2019, angående nedtrappingsutfordringer ved bruk av medisiner ved Yousaf Mohammad, avdelingsoverlege og psykiater, Hurdalsjøen Recoverysenter. 

Der er også foredrag fra samme dag om Recovery ved direktør Ole Andreas Underland: Hva er recovery?  

Flere av Recoverypilotene bidro med egne erfaringer 11. juni 2019.

Om avmedisinering ved Morten Finckenhagen, overlege ved Statens Legemiddelverk.Du finner alle innleggene fra dagen på WSO – We Shall Overcome sin nettside her.  

Behandlingsfilosofien vår gjør at alle ansatte jobber med det mål å støtte hver enkelt pasient i prosessen på vei mot sitt personlige recoverymål. Det kunnskapsbaserte behandlingsprogrammet Illness management & recovery (IMR) er et program om recovery og livsmestring. I tillegg tilbyr vi strukturert fysisk aktivitet, sunt kosthold og en kompetent gruppe ansatte ledet av psykolog/psykiater der fokus i behandlingen er livsmestring og kontakt med egne motstandsressurser.

Tone Winnem, leder for Recoverypilotene ved Hurdalsjøen Recoverysenter
delte sin egenerfaring som deltaker i IMR-gruppe i februar 2020, og du finner det ved å klikke deg inn her.

Fysisk aktivitet er også en viktig del av behandlingen ved Recoveryklinikken.

Fire viktige Recoveryområder:
Håp, som en hyppig selvrapportert komponent av recovery
Identitet, deriblant gjeldende og framtidig selvbilde
Mening i livet, deriblant livsmål
Personlig ansvar, mulighet til å ta personlig ansvar for sitt eget liv

Erfaringskompetanse

Erfaringskompetanse er også et bærende element i en recoveryorientert behandlingsfilosofi. Vi har god tilgang på medarbeidere og medhjelpere med egne livserfaringer og legger vekt på å nyttiggjøre deres erfaringskompetanse i kombinasjon med helsefaglig utdannet personale på alle nivåer. Undervisning og aktiviteter søkes gjennomført felles for personale og pasienter.

Håpet

Håpet er livsviktig for mennesker i krise. Å møte mennesker som selv har erfaring og vet hva du nå sliter med, og som kan vise deg at dette er det mulig å komme gjennom, er av stor verdi for mange. Dine helseproblemer er ikke verdens ende, men noe du kan mestre og som ikke skal ødelegge resten av livet ditt. Ønsker du å lese mer kan du besøke NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) sin hjemmeside her.

Bærekraftig helse

Et bærekraftig samfunn må tenke og legge til rette for at menneskene som bor der lærer seg å forebygge det som kan forebygges og å forstå og bli bevisst egne motstandsressurser. Motstandsressurser er av avgjørende betydning for vår egen helse, for hvordan vi takler helseproblemer og hvordan vi mestrer motgang i livene våre. Den tradisjonelle medisinske modellen er patogenesen; du er frisk, blir syk, får en diagnose og behandling og kan bli frisk. Modellen har vært av enorm betydning for å forebygge og behandle smittsomme sykdommer og avgjørende ved behandling av kreft.
Den medisinske modellen har ikke gitt de samme gode resultatene på behandling av mennesker med psykiske helseproblemer. I dette perspektivet er det interessant og nødvendig å se på patogenesens motstykke, salutogenesen: Den har som utgangspunkt ikke hva som gjør deg syk men hva som holder deg frisk. Et bærekraftig samfunn kan ikke ha et helsevesen som hjelper sine innbyggere til hjelpeløshet. Gjennom livet vil vi alle møte problemer og utfordringer som vi har forutsetninger til å mestre forutsatt støtte og veiledning fra familie og venner, eller et helsevesen som aktivt bidrar til å understøtte våre egne motstandsressurser.

Aaron Antonovskys studier på 70-tallet

Antonovsky undersøkte hva som gjorde det mulig for en gruppe jødiske kvinner, som hadde overlevd de mest ekstreme fysiske og psykiske belastninger i tyske konsentrasjonsleirer, å kunne leve normale liv etter krigen med god mental helse. Studiet førte til at han utviklet teoriene om motstandsressurser og salutogenese. I et helsefremmende perspektiv er motstandsressursene selve fundamentet for at vi skal holde oss friske og for at vi skal oppnå livsmestring i våre liv i hverdag og i krise.

Ved alle enheter i Recoveryakademiet bygger vi på vår recoveryorienterte tilnærming og behandlingsfilosofi. Hjelp og støtte kan være praktisk (økonomi, bolig), åndelig, medisinsk-somatisk og psykisk. Prinsippene i recoveryorientert tilnærming er å hjelpe til å identifisere og ta i bruk individets motstandsressurser, opplevelsen av sammenhenger i livet og samhørighet med andre, og den enkeltes håp om en bedre fremtid. Å bruke og utvikle individets sunne og sterke sider og muligheter fysisk, sosialt og psykisk for å bedre og muliggjøre livsmestring og endringer er salutogenese i praksis. Salutogenese står ikke i veien for mer tradisjonell medisinsk tenkning og behandling, men kan være et nyttig og nødvendig supplement og tidvis et bedre alternativ for å hjelpe den enkelte til bedre helse og livskvalitet.

MÅLET vårt er å hjelpe mennesker med psykiske helseproblemer til å leve gode og selvstendige liv uten unødvendig eller overdreven bruk av medikamenter. Vårt virkemiddel er å møte det enkelte menneske med respekt og forståelse av deres situasjon. Så langt som mulig forsøker vi å forstå mennesker ut fra deres historie og hvorfor situasjonen er blitt slik den er. Alle mennesker er forskjellige og all hjelp og støtte må tilpasses individuelt.